HISTORIKU I QKRMT-SË

Në vitin 1998, pas arritjes së refugjatëve të parë në Shqipëri, Qendra Shqiptare për Rehabilitimin Traumës dhe të Torturës (QSHRT) dhe Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut (QSHDNJ), kanë qenë aktivisht të involvuara në ofrimin e shërbimeve mjekësore. Gjatë muajit mars 1999, pjesa dërmuese e shqiparëve të Kosovës ishin shpërngulur në Shqipëri. Shumë nga këta të shpërngulur, si pasojë e torturës dhe formave tjera të shkeljes së të drejtave të njeriut, vuanin nga çrregullime mendore dhe somatike. Në atë kohë, rreth 45 profesionist shëndetësor nga Kosova (po ashtu refugjatë), ishin të angazhuar në organizatat e e përmendura më lartë, duke ofruar asistencë mjekësore dhe psikosociale për personat e shpërngulur.

Pas përfundimit të luftës 1998/1999 dhe kthimit të refugjatëve në Kosovë, nevoja për mbështetje psikosociale ishte mëse evidente. Kështu që, në tetor 1999, një grup i mjekëve që kishin punuar për QSHRT dhe QSHDNJ në Shqipëri, të përkrahur edhe nga  Këshilli Ndërkombëtar për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (IRCT), themeluan Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës.  Organizata edhe sot e kësaj dite vazhdon punën e saj në ofrimin e shërbimeve rehabilitues, mjekësore e psikosociale për të mbijetuarit e torturës. QKRMT, ka zgjeruar mandatin e saj, duke u angazhuar në parandalimin e torturës në institucionet e mbyllura për personat e privuar nga liria dhe azilkërkuesit. Njashtu, QKRMT angazhohet fuqishëm edhe në fuqizimin socio-ekonomik dhe riintegrimin e grave në Kosovë.