Konferenca vjetore – Të Drejtat e Njëriut në institucionet korrektuese

11/12/2017

QKRMT-ja mbajti konferencën vjetore me temën “Të Drejtat e Njëriut në institucionet korrektuese”, ku u prezentuan të gjeturat dhe rekomandimet e dalura nga monitorimi i këtyre institucioneve gjatë vitit 2017. Pjesëmarrës në konferencë ishin autoritetet relevante vendore dhe ndërkombëtare, në mesin e të cilëve ishin Ministri i Drejtësisë z.Abelard Tahiri, Drejtori i Përgjithshëm i ShKK z.Sokol Zogaj, udhëheqësit e të gjitha institucioneve korrektuese, përfaqëues të Mekanizimit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, Shërbimit Sprovues, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, media, etj. Raporti final nga monitorimi i institucioneve korrektuese do të publikohet në fillim të vitit 2018.

Today, on 11th of December 2017, KRCT held the Annual Conference “Human Rights in Places of deprivation of liberty”, where findings and recommendations from monitoring of these institutions during 2017 were presented. Participants at the conference were the relevant local and international authorities, among them, the Minister of Justice, Mr. Abelard Tahiri, the General Director of KCS Mr. Sokol Zogaj, directors of all correctional institutions of Kosovo, representative of NPM, representatives of Probation Service, representatives of international organizations operating in Kosovo, media, etc. The final report of the monitoring of correctional institutions will be published in early 2018.

mehmet-musaj