April 16 2019 0Comment

Lënia e Krimeve të Dhunës Seksuale në Kosovë jashtë Raportit S-2019-280 / Omission of Kosovo Sexual Violence Crimes from the ReportS/2019/280 of theUN Secretary General

I nderuar Sekretar i Përgjithshëm Mr. Guterres,

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) e ka lexuar me kujdes Rraportin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së mbi Dhunës Seksuale në  Konflikte (S/2019/280). Krimet e dhunës seksuale në Kosovë nuk janë përmendur gjatë elaborimit të situatës në vende të tjera të cilat e kanë kaluar konfliktin. QKRMT, ka reaguar edhe vitin e kaluar (S/2018/250), për të njejten situatë, por asnjëherë nuk kemi marrë ndonjë përgjigje, dhe situata e njëjtë po përsëritet.

QKRMT, si një organizatë jo-qeveritare e cila punon që punon që dy dekada me të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës për të lehtësuar traumën e tyre dhe për të avokuar për të drejtat e tyre, shprehë shqetësimin e saj më të thellë për lënien jashtë raportit të situatës së Kosovës sa i përket krimeve të dhunës seksuale.

Duke marrë parasysh progresin e kohëve te fundit të institucioneve shtetërore të Kosovës në verifikimin dhe dokumentimin e të mbijetuarve të dhunimit, QKRMT beson fuqishëm se përfaqësimi i të dhënave në këtë raport sa i përket krimeve të dhunës seksuale në Kosovë do të kontribuonte në një kuptim më të gjerë të situatës së të mbijetuarve në rajon. Një ndikim të vecantë do të kishte në luftimin e paragjykimeve dhe stigmatizimit që rrethon këtë kategori shoqërore.

Për më tepër, QKRMT ka qenë e ftuar nga Përfaqësuesja Speciale e Kombeve të Bashkuara për Dhunën Seksuale në Konflikte bashkë me Fondacionin Denis Mukwege dhe Iniciativën e Nadias në takimin konsultativ organizuar nga Programi për të Drejtat e Njeriut në Roosevelt House, Hunter College (New York, janar 2019). Në këtë takim Znj. Feride Rushiti (Drejtoreshë Ekzekutive e QKRMT) është ftuar që të ofrojë ekspertizën dhe përvojën e saj 20 vjeçare mbi reparacionet në raport me viktimat – të mbijetuar të dhunës seksuale nga koha e luftës.

Gjithashtu, QKRMT në janar të vitit 2019, me kërkesë të Raportuesit Special për promovimin e të vërtetës, drejtësisë, reparacionit dhe garancitë e mos përsëritjes (i cili operon në bazë të rezolutës 36/7 të Këshillit për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara), ka dhënë kontributet e saja në pyetsorin mbi programet nacionale te reparacionit, ku një vend të jashtëzakonshëm e zë skema pensionale dhe beneficionet tjera te garantuara me ligj për viktimat e dhunës seksuale nga koha e luftës në Kosovë.

Përpjekjet e Kosovës duhet të shërbejnë si një shembull për vendet që janë duke luftuar për t’ia zgjatur dorën viktimave dhe për ta mundësuar përfshirjen dhe respektin e tyre. Në muajin shkurt 2018, në Kosovë për herë të parë ka filluar aplikimi për verifikimin dhe njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale nga koha e luftës. Skema e pensioneve personale për këto viktima, po shërben si model në regjion dhe në mbarë botën.

Prandaj, QKRMT kërkon që në raportet ie ardhshme të OKB-së të përfshihen përpjekjet e Kosovës – duke përfshirë sfidat dhe arritjet, si dhe rekomandimet për veprime të mëtutjeshme. Ne besojmë se zëri i të mbijetuarve të dhunës seksuale nga koha e luftës, është vendimtar për sigurinë dhe paqen, në Kosovë dhe në gjithë botën. Duke qenë kështu, përpjekjet e Kosovës në një temë të tillë duhet të reflektohen në raportin e OKB-së.

Mbetemi me shpresë që do t’i pranojmë e komentet tuaja dhe se shqetësimet tona do të merren në konsideratë!

 

Me respekt,

Feride Rushiti,

Drejtoreshë Ekzekutive, QKRMT

_________________________________________________________________

Dear UN Secretary – General Mr. Guterres,

Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims (KRCT) has carefully read the report of the UN Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence (S/2019/280). Sexual violence crimes in Kosovo were not mentioned while elaborating the situation in other post-conflict countries. KRCT has also reacted last year(S/2018/250) for the same situation, but we have not received any response, and the same situation is being repeated.

KRCT, as a non-governmental organization, working for two decades with war rape survivors to alleviate their trauma and advocate for their rights,expresses its deepest concern about the omission of Kosovo situation regarding sexual violence crimes.

Considering the progress on verification and documentation of war rape survivors from Kosovo State institutions, KRCT strongly believes that the presentation of the data in this report regarding sexual violence crimes in post-conflict Kosovo would contribute to a wider understanding of the situation of survivors in the region. Particularly, this would be impact on combating the prejudices and stigmatization that surrounds this social category.

Furthermore, KRCT has been invited by the United Nations Special Representative on Sexual Violence in Conflict together with the Denis Mukwege Foundation and the Nadia’s Initiative at the consultative meeting organized by the Human Rights Program at Roosevelt House, Hunter College (New York, January 2019). At this meeting Ms. Feride Rushiti (Executive Director of KRCT) has been invited to provide her 20 years expertise and experience on reparations in relation to victims – survivors of war-related sexual violence.

Also, in January 2019, KRCT at the request of the Special Rapporteuron the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence (which operates under United Nations Resolutions 36/7 of the UN Human Rights Council), has given its contributions to the questionnaire on national reparation programs, wherein an extraordinary place is covered by the pension scheme and other benefits guaranteed by law for survivors of war-time sexual violence in Kosovo.

Kosovo’s efforts should serve as an example to other struggling countries to extend their hand to the victims and allow for their inclusion and respect. On February 2019, in Kosovo for the first time has begun the application process for the verification and recognition of the status of victims of sexual violence from the time. The personal pension scheme of war-time sexual violence in Kosovo is serving as a worldwide model.

Therefore, KRCT hopes that the forthcomingUN reports on conflict-related sexual violence will include Kosovo efforts – including challenges and achievements, as well as recommendations for future actions. We believe that survivors’ voices are critical to security and peace, in Kosovo and around the world; as such Kosovo’s efforts should be reflected in the UN reports on such topic.

We remain hopeful in receiving your feedback and that our concerns will be taken into consideration!

Sincerely,

Feride Rushiti, MD

Executive Director

The Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims, KRCT

 

admin