Asambleja e Anëtarëve

Asambleja është organi më i lartë qeverisës i QKRMT-së, që përcaton funksionimin e përgjithshëm të organizatës. Përgjegjësitë kryesore të Asamblesë kanë të bëjnë me politikat dhe cështjet financiare të organizatës. Për më tepër, Asambleja aprovon statutin e QKRMT-së, emëron dhe shkarkon anëtarët e Bordit dhe Drejtorin Ekzekutiv, si dhe aprovon Raportet Vjetore të Bordit.

Anëtarët aktual janë:

Adem DEMAÇI-Anëtar nderi

Edona TOLAJ

Ismet SALIHU

Ardian KATI

Selvete KRASNIQI

Nexhmedin SPAHIU

Sabit RRUSTEMI

Shaban JASHARI

Shukrije GASHI

Xhevdet HALILI

Zoja OSMANI