Bordi

Bordi

Bordi përbëhet nga anëtarë të shquar të shoqërisë civile, të cilët kanë kontribuar në mbështetjen për të mbijetuarit e torturës dhe në fushën e të drejtave të njeriut në përgjithësi. Bordi vepron në përputhje të plotë me objektivat dhe misionin e organizatës. Bordi mbikëqyr dhe monitoron punën dhe aktivitetet e organizatës, si dhe propozon Drejtorin Ekzekutiv. Për më tepër, Bordi angazhohet në ngritjen e fondeve dhe ofron këshilla profesionale mbi ecurinë dhe zhvillimin e organizatës. Anëtarët aktual janë:

Fetije HURUGLICA (Kryesuese e Bordit)

Milajete SHALA-MEHMETI

Enver  ÇESKO

Vjosa SHKODRA

Osman VELIU