Posti 12

The Pain through the Veins

KRCT, in cooperation with international partners, has conducted research that confirms that the trauma experienced as a result of sexual violence during the war in Kosovo, can be transmitted between generations. The children of the survivors, although born from post-war pregnancies, have shown epigenetic changes that are observed in the blood.

Living the torture and trauma caused by sexual violence is a tiring and often silent battle. But what happens when this battle is passed on to the children?

The latest study by KRCT confirms what the survivors have known all along: their war experiences leave a mark, even on those who were not even born at the time. How is this possible? Can pain be transmitted between generations? What does this mean for the Kosovar society?

To explore the impact of transgenerational trauma and to help war survivors, KRCT invites you to join the discussion using the “The Pain through the veins” slogan. 

* These images were purchased online and do not represent the real survivors of sexual violence during the war in Kosovo. 

#thepainthroughtheveins

ALBANIAN:

QKRMT, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, ka bërë një hulumtim i cili vërteton se trauma e përjetuar si pasojë e dhunës seksuale gjatë kohës së luftës në Kosovë, mund të bartet ndër gjenerata. Fëmijët e të mbijetuarave të kësaj dhune, ndonëse të lindur nga shtatëzanitë e pasluftës, kanë shfaqur ndryshime epigjenetike që vërehen ne gjak.  

Të jetosh torturën dhe traumën e shkaktuar nga dhuna seksuale është një betejë e lodhshme dhe shpesh e bërë në heshtje. Por, çka ndodhë kur kjo betejë përcjellët edhe tek fëmijët e të mbijetuarve?

Hulumtimi fundit nga QKRMT vërteton atë që të mbijetuarit e kanë ditur prej shumë kohësh: përjetimet e luftës lënë shenjë, edhe tek ata të cilët as që kanë qenë të lindur në atë kohë. Si është e mundur kjo? A përcjellët dhimbja nëpër gjenerata? Çka do të thotë kjo për shoqërinë kosovare?

Për të shqyrtuar ndikimin e traumës nëpër breza dhe për të ndihmuar të mbijetuarit e luftës, QKRMT ju fton të bëheni pjesë e këtij diskutimi duke përdorur moton “Dhimbja n’damarë”

* Këto imazhe janë të blera në internet dhe nuk përfaqësojnë të mbijetuarat e vërteta të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

#dhimbjandamarë