Untitled-2-01

The voice that resonates through science

KRCT, in cooperation with international partners, has conducted a research which confirms that the trauma experienced as a result of sexual violence during the war in Kosovo, can be transmitted between generations. The children of the survivors, although born from post-war pregnancies, have shown epigenetic changes that are observed in the blood.

Is it enough to talk about trauma just so you can challenge the silence? It is so difficult to comprehend the pain of sexual violence survivors like  they do. However, thanks to their amazing courage, we can better understand their daily concerns.

The voices of all the women who contributed to this research resonates loudly with us, addressing the urgent need for rehabilitation. KRCT’s relentless work towards this goal has now taken a stronger direction, as science is finally supporting what has been said for years:

Trauma is transmitted between generations, but this trauma can be treated and those affected can be rehabilitated.

* These images were purchased online and do not represent the real survivors of sexual violence during the war in Kosovo.

#thepainthroughtheveins

#dhimbjandamarë

ALBANIAN:

Zani që kumbon përmes shkencës

QKRMT, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, ka bërë një hulumtim i cili vërteton se trauma e përjetuar si pasojë e dhunës seksuale gjatë kohës së luftës në Kosovë, mund të bartet ndër gjenerata. Fëmijët e të mbijetuarave të kësaj dhune, ndonëse të lindur nga shtatzanitë e pasluftës, kanë shfaqur ndryshime epigjenetike që vërehen ne gjak.  

A mjafton të flasësh për traumën e përjetuar, që ta sfidosh heshtjen? Askush prej nesh nuk mund ta kuptojë dhimbjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale më mirë se ato. Mirëpo, falë guximit të tyre të mahnitshëm ne i kuptojmë shqetësimet e tyre!

Zani i të gjitha grave që kontribuan në këtë hulumtim kumbon zëshëm duke adresuar nevojën për rehabilitim. Puna e pareshtur e QKRMT-së drejt këtij qëllimi tani ka marrë një kahje më të fuqishme, pasi që shkenca po e mbështet atë që është thënë për vite me radhë:

Trauma bartet ndër gjenerata, por kjo traumë mund të trajtohet dhe të prekurit mund të rehabilitohen.

* Këto imazhe janë të blera në internet dhe nuk përfaqësojnë të mbijetuarat e vërteta të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

#dhimbjandamarë

#painthroughveins