Untitled-1-01

The first epigenetic study addressing the impact of sexual violence on trauma across generations

KRCT, in cooperation with international partners, has conducted research that confirms that the trauma experienced as a result of sexual violence during the war in Kosovo, can be transmitted between generations. The children of the survivors, although born from post-war pregnancies, have shown epigenetic changes that are observed in the blood.

Although many researchers have addressed the impact of violence across generations, few have focused on the consequences of sexual violence. Fewer still have discussed the long-term impact of this violence on the younger generations. Thankfully, the KRCT research has done both.

This research is extraordinary for several reasons. In addition to standardized psychological questions, blood samples were also taken from the children of the survivors to provide an in-depth understanding of any epigenetic changes. Moreover, the stakeholders involved including;  universities, laboratories, and world-renowned organizations have been involved in its data collection and analysis, thus aiding KRCT’s long-standing cause.

* These images were purchased online and do not represent the real survivors of sexual violence during the war in Kosovo.

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/epi-2021-0015

#thepainthroughtheveins

#dhimbjandamarë

ALBANIAN:

Studimi i parë epigjenetik që hulumton traumën ndërbrezore tek të mbijetuarit e dhunës seksuale

QKRMT, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë, ka bërë një hulumtim i cili vërteton se trauma e përjetuar si pasojë e dhunës seksuale gjatë kohës së luftës në Kosovë, mund të bartet ndër gjenerata. Fëmijët e të mbijetuarave të kësaj dhune, ndonëse të lindur nga shtatzënitë e pasluftës, kanë shfaqur ndryshime epigjenetike që vërehen ne gjak.  

Edhe pse shumë hulumtues kanë trajtuar ndikimin e dhunës nëpër breza, pak nga ta janë fokusuar në pasojat e dhunës seksuale. Më pak akoma kanë diskutuar ndikimin afatgjatë të kësaj dhune tek gjeneratat e reja. Fatmirësisht, studimi i QKRMT-së i ka bërë të dyja.

Ky hulumtim është i jashtëzakonshëm për disa arsye. Përveç pyetjeve të standardizuara psikologjike, nga fëmijët janë marrë edhe mostrat e gjakut për të siguruar një kuptueshmëri të thellë të ndryshimeve epigjenetike. Për më tepër, në mbledhjen dhe analizën e të dhënave janë përfshirë shumë universitete, laboratorë dhe organizata prestigjioze botërore, të cilat i’a hodhën vulën e shumëpritur kauzës shumëvjeçare të QKRMT-së.

* Këto imazhe janë të blera në internet dhe nuk përfaqësojnë të mbijetuarat e vërteta të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/epi-2021-0015

#dhimbjandamarë

#painthroughveins