Pružanje profesionalnih usluga
(Deo E)

Da li ste potražili medicinsku/ psihološku pomoć u vezi sa doživljenim dogadjajem:
Da, odmah nakon dogadjaja 164
Da, nekoliko meseci/ godina nakon dogadjaja 501
Ne 132
Drugo 3
Medicinska/ psihološka pomoć se dobila od:
Državne zdravstvene institucije 359
Privatne zdravstvene institucije 251
U vojnom kampu 4
U kampu izbeglica 24
Medjunarodne organizacije 9
Lokalne nevladine organizacije 467
Nije nikad dobio/la medicinsku/ psihološku pomoć 8
Drugo 13
Dijagnoza:
PTSD 293
Depresija 347
Akutni stresni poremećaj 133
Poremećaj panike 58
Generalizovana anksioznost 213
Drugo 23

Medicinske / psihološke usluge

Da li nastavljate da dobivate medicinske/ psihološke usluge za posljedice silovanja?
Da 601
Ne 118
Drugo 12
Ako da, od koga?
Državne zdravstvene institucije 207
Privatne zdravstvene institucije 139
Lokalne nevladine organizacije 507
Drugo 4