Pružanje profesionalnih usluga
(Deo E)

Da li ste potražili medicinsku/ psihološku pomoć u vezi sa doživljenim dogadjajem:
Da, odmah nakon dogadjaja 177
Da, nekoliko meseci/ godina nakon dogadjaja 571
Ne 148
Drugo 4
Medicinska/ psihološka pomoć se dobila od:
Državne zdravstvene institucije 405
Privatne zdravstvene institucije 275
U vojnom kampu 7
U kampu izbeglica 29
Medjunarodne organizacije 10
Lokalne nevladine organizacije 512
Nije nikad dobio/la medicinsku/ psihološku pomoć 8
Drugo 19
Dijagnoza:
PTSD 335
Depresija 384
Akutni stresni poremećaj 138
Poremećaj panike 64
Generalizovana anksioznost 231
Drugo 25

Medicinske / psihološke usluge

Da li nastavljate da dobivate medicinske/ psihološke usluge za posljedice silovanja?
Da 673
Ne 128
Drugo 12
Ako da, od koga?
Državne zdravstvene institucije 227
Privatne zdravstvene institucije 150
Lokalne nevladine organizacije 565
Drugo 5