Ofrimi i shërbimeve profesionale
(Pjesa E)

A keni kërkuar ndihmë mjekësore/psikologjike lidhur me ngjarjen e përjetuar
Po, menjëherë pas ngjarjes 69
Po, disa muaj/vite pas ngjarjes 229
Jo 46
Tjetër 1
Ndihma mjekësore / psikologjike është ofruar nga:
Institucionet publike shëndetësore 141
Institucionet private shëndetësore 101
Në kamp ushtarak 2
Në kamp refugjatësh 11
Organizatat ndërkombëtare 5
Organizatat joqeveritare vendore 232
Nuk ka marrë asnjëherë ndihmë mjekësore / psikologjike 5
Tjetër 3
Diagnoza: 
PTSD 119
Depresion 139
Çrregullim akut i stresit 71
Çrregullim i panikut 35
Ankth i gjeneralizuar 103
Tjetër 11

Ndihma mjekësore / psikologjike

A vazhdoni të merrni ndihmë mjekësore/psikologjike për pasojat nga dhunimi?
Po 269
Jo 48
Tjetër 1
Nëse po, nga kush?
Institucionet publike shëndetësore 78
Institucionet private shëndetësore 51
Organizatat joqeveritare vendore 243
Tjetër