Ofrimi i shërbimeve profesionale
(Pjesa E)

A keni kërkuar ndihmë mjekësore/psikologjike lidhur me ngjarjen e përjetuar
Po, menjëherë pas ngjarjes 177
Po, disa muaj/vite pas ngjarjes 571
Jo 148
Tjetër 4
Ndihma mjekësore / psikologjike është ofruar nga:
Institucionet publike shëndetësore 405
Institucionet private shëndetësore 275
Në kamp ushtarak 7
Në kamp refugjatësh 29
Organizatat ndërkombëtare 10
Organizatat joqeveritare vendore 512
Nuk ka marrë asnjëherë ndihmë mjekësore / psikologjike 8
Tjetër 19
Diagnoza: 
PTSD 335
Depresion 384
Çrregullim akut i stresit 138
Çrregullim i panikut 64
Ankth i gjeneralizuar 231
Tjetër 25

Ndihma mjekësore / psikologjike

A vazhdoni të merrni ndihmë mjekësore/psikologjike për pasojat nga dhunimi?
Po 673
Jo 128
Tjetër 12
Nëse po, nga kush?
Institucionet publike shëndetësore 227
Institucionet private shëndetësore 150
Organizatat joqeveritare vendore 565
Tjetër 5