Mënyrat dhe format e dhunimit

(Pjesa C)

Lloji i dhunës seksuale
Dhunim 340
Skllavëria seksuale 18
Prostitucioni i detyruar
Shtatëzani me dhunë 4
Sterilizimi i detyruar
Abortimi i detyruar 5
Lakuriqësi e detyruar 97
Gjymtim gjenital 69
Formë tjetër e dhunës seksuale 8
A ka qenë më shumë se një dhunues
Ka qenë vetëm një 104
Kanë qenë më shumë se një 234
Tjetër 7

Identiteti dhe përkatësia etnike e kryerësve

I njohur 31
I panjohur 296
I pa identifikueshëm 18
Tjetër
Serb/e 338
Shqiptar/e 7
Boshnjak/e 1
Turk/e
Rom/e 8
Ashkali/e 5
Egjiptas/e 1
Goran/e
Nuk dihet
Tjetër 6
Civil 13
Zyrtarë të shtetit 5
Polic 84
Ushtarë 114
Paramilitarë 153
Nuk dihet 16
Tjetër 6