Mënyrat dhe format e dhunimit

(Pjesa C)

Lloji i dhunës seksuale
Dhunim 890
Skllavëria seksuale 34
Prostitucioni i detyruar
Shtatëzani me dhunë 5
Sterilizimi i detyruar
Abortimi i detyruar 10
Lakuriqësi e detyruar 159
Gjymtim gjenital 90
Formë tjetër e dhunës seksuale 11
A ka qenë më shumë se një dhunues
Ka qenë vetëm një 251
Kanë qenë më shumë se një 625
Tjetër 24

Identiteti dhe përkatësia etnike e kryerësve

I njohur 73
I panjohur 773
I pa identifikueshëm 52
Tjetër 2
Serb/e 885
Shqiptar/e 11
Boshnjak/e 2
Turk/e
Rom/e 19
Ashkali/e 9
Egjiptas/e 2
Goran/e
Nuk dihet 2
Tjetër 7
Civil 26
Zyrtarë të shtetit 7
Polic 254
Ushtarë 252
Paramilitarë 414
Nuk dihet 60
Tjetër 11