Reparacioni administrativ

(Pjesa H)

Në pritje të përgjigjes 61
Është njohur statusi 194
Është refuzuar statusi 28
Nuk është në dijeni për procesin
Frikë mos po zbulohet identiteti 3
Mungesë e asistencës
Mungesë e kapaciteteve fizike dhe mendor
Tjera 53
Nëse është njohur statusi, sa ka zgjatur procedura nga momenti i aplikimit deri në marrjen e Vendimit?
1 – 3 muaj 23
3 – 6 muaj 29
6 – 9 muaj 19
9 – 12 muaj 52
Më shumë se një vit 70
Nëse është njohur statusi, cilat të drejta dhe benificioni i gëzoni?
Vetëm Pensionin personal 189
Vetëm benificionet
Pensionin dhe benificionet e tjera 3
Nuk realizon as pensionin as benificionet 1
Tjetër
Nëse është refuzuar statusi:
Është në pritje të rishqyrtimit 15
Është bërë padi në gjykatë 4
Ka hequr dorë 5
Tjetër 2