Reparacioni administrativ

(Pjesa H)

Në pritje të përgjigjes 160
Është njohur statusi 497
Është refuzuar statusi 59
Nuk është në dijeni për procesin 3
Frikë mos po zbulohet identiteti 20
Mungesë e asistencës 1
Mungesë e kapaciteteve fizike dhe mendor
Tjera 139
Nëse është njohur statusi, sa ka zgjatur procedura nga momenti i aplikimit deri në marrjen e Vendimit?
1 – 3 muaj 40
3 – 6 muaj 41
6 – 9 muaj 41
9 – 12 muaj 152
Më shumë se një vit 225
Nëse është njohur statusi, cilat të drejta dhe benificioni i gëzoni?
Vetëm Pensionin personal 491
Vetëm benificionet 2
Pensionin dhe benificionet e tjera 3
Nuk realizon as pensionin as benificionet 1
Tjetër
Nëse është refuzuar statusi:
Është në pritje të rishqyrtimit 24
Është bërë padi në gjykatë 17
Ka hequr dorë 15
Tjetër 3