Të dhënat rreth ngjarjes

(Pjesa B)

Data kur ka ndodhur ngjarja

Rajoni dhe vendi ku ka ndodhur ngjarja

Rajoni ku ka ndodhur ngjarja
Prishtinë 120
Mitrovicë 52
Pejë 60
Prizren 20
Gjakovë 84
Ferizaj 7
Gjilan 1
Tjetër 1
Fshat 219
Qytet 126
Vendndodhja e ngjarjes
Në shtëpinë e viktimës 77
Në shtëpinë e dikujt tjetër 166
Në rrugë 7
Në ambient të hapur 31
Në automjet/ makinë 3
Në shkollë 12
Objekt / Institucion arsimor 1
Objekt / Institucion shëndetësor 2
Objekt për kujdes të fëmijëve
Objekt për kujdes të moshuarve
Stacion Policor 14
Burg / Paraburgim 2
Kampe Ushtarake
Objekte Ushtarake
Pikë kontrolli 5
Pikë kufitare 2
Kampe për persona të zhvendosur
Nuk dihet 2
Tjetër 21
Ngjarja ka qenë:
Ngjarje e vetme 304
Ngjarje e përsëritur 35
E përsëritur për një periudhë të zgjatur kohe 6
A ka qenë ngjarja:
Individuale (ka qenë vetëm viktima) 197
Grupore (kanë qenë disa viktima) 145
Tjetër 3

Dëshmitarë

A ka pasur dëshmitarë
Po 259
Jo 82
Nuk dihet 4
Nëse ka pasur dëshmitarë, a keni pasur lidhje familjare me ta
Kanë qenë anëtarë të familjes 183
Kanë qenë të njohur, por jo familjar 22
Kanë qenë të pa-njohur 53
Nuk dihet 3
A keni qenë dëshmitar i dhunimit të të tjerëve
Po 159
Jo 183
Tjetër 3
0-9 3
10-17 35
18-28 155
29-39 111
40-50 39
51-65 2
Mbi 65 0
A i përkisnit ndonjë prej grupeve të cenueshëm në kohën kur ka ndodhur ngjarja
Nën 18 vjeç 38
Mbi 65 vjeç
Sëmundje kronike
Nën mjekim 4
Shtatzënë 28
Lehonë 7
Person me aftësi të kufizuara fizike 1
Person me çrregullime mendore 2
Nuk i përket ndonjë grupi të cenueshëm 262
Tjetër 3
Statusi i viktimës (në kohën kur ka ndodhur ngjarja)
Civil/e 341
Ushtar/e
Ofrues/e i/e kujdesit shëndetësor
Mbrojtës/e i/e të Drejtave të Njeriut
Gazetar/e
Aktivist/e politik/e
Protestues/e
Student/e
I/e burgosur / paraburgosur 2
Nuk dihet 1
Tjetër 1
Qëllimi i dhunimit
Dëmtim i një grupi etnik 175
Shkatërrim i personalitetit 260
Ngjallja e frikës ose krijimi i presionit ndaj të tjerëve 79
Nxjerrja e informacionit kundër të tjerëve 41
Kërcënimi 88
Dënimi 79
Diskriminimi 45
Poshtërimi 279
Asnjëra
Ndonjë qëllim tjetër 1