Rajoni dhe vendi ku ka ndodhur ngjarja

Rajoni ku ka ndodhur ngjarja
Prishtinë 307
Mitrovicë 173
Pejë 139
Prizren 57
Gjakovë 193
Ferizaj 15
Gjilan 13
Tjetër 1
Fshat 601
Qytet 299
Vendndodhja e ngjarjes
Në shtëpinë e viktimës 178
Në shtëpinë e dikujt tjetër 430
Në rrugë 21
Në ambient të hapur 98
Në automjet/ makinë 5
Në shkollë 28
Objekt / Institucion arsimor 4
Objekt / Institucion shëndetësor 6
Objekt për kujdes të fëmijëve
Objekt për kujdes të moshuarve
Stacion Policor 20
Burg / Paraburgim 7
Kampe Ushtarake
Objekte Ushtarake
Pikë kontrolli 8
Pikë kufitare 21
Kampe për persona të zhvendosur
Nuk dihet 2
Tjetër 88
Ngjarja ka qenë:
Ngjarje e vetme 774
Ngjarje e përsëritur 110
E përsëritur për një periudhë të zgjatur kohe 16
A ka qenë ngjarja:
Individuale (ka qenë vetëm viktima) 470
Grupore (kanë qenë disa viktima) 419
Tjetër 11

Dëshmitarë

A ka pasur dëshmitarë
Po 686
Jo 199
Nuk dihet 15
Nëse ka pasur dëshmitarë, a keni pasur lidhje familjare me ta
Kanë qenë anëtarë të familjes 419
Kanë qenë të njohur, por jo familjar 65
Kanë qenë të pa-njohur 128
Nuk dihet 13
A keni qenë dëshmitar i dhunimit të të tjerëve
Po 454
Jo 433
Tjetër 13
0-9 8
10-17 129
18-28 403
29-39 294
40-50 64
51-65 2
Mbi 65 0
A i përkisnit ndonjë prej grupeve të cenueshëm në kohën kur ka ndodhur ngjarja
Nën 18 vjeç 137
Mbi 65 vjeç
Sëmundje kronike 1
Nën mjekim 5
Shtatzënë 61
Lehonë 18
Person me aftësi të kufizuara fizike 3
Person me çrregullime mendore 2
Nuk i përket ndonjë grupi të cenueshëm 641
Tjetër 4
Statusi i viktimës (në kohën kur ka ndodhur ngjarja)
Civil/e 894
Ushtar/e
Ofrues/e i/e kujdesit shëndetësor
Mbrojtës/e i/e të Drejtave të Njeriut
Gazetar/e
Aktivist/e politik/e
Protestues/e
Student/e
I/e burgosur / paraburgosur 3
Nuk dihet 1
Tjetër 2
Qëllimi i dhunimit
Dëmtim i një grupi etnik 472
Shkatërrim i personalitetit 625
Ngjallja e frikës ose krijimi i presionit ndaj të tjerëve 205
Nxjerrja e informacionit kundër të tjerëve 76
Kërcënimi 285
Dënimi 203
Diskriminimi 154
Poshtërimi 704
Asnjëra
Ndonjë qëllim tjetër 3