Të dhënat e përgjithshme
(Pjesa A)

Gjinia dhe vendbanimi i viktimave të dhunës seksuale

Gjinia e viktimave të dhunës seksuale
Femër 844
Mashkull 56
Vendbanimi i viktimave të dhunës seksuale
Fshat 540
Qytet 360

Përkatësia etnike dhe fetare e viktimës

Përkatësia etnike e viktimës
Shqiptar/e 863
Serb/e
Turk/e
Boshnjak/e 6
Rom/e 22
Ashkali/e 8
Egjiptas/e 1
Goran/e
Tjeter
Përkatësia fetare e viktimës
Islam/e 887
Katolik/e 12
Ortodoks/e
Tjeter 1
Kosoves 893
Shqiperise 5
Tjeter 2
Pamartuar 56
Martuar 673
Shkurorzuar 67
Fejuar
Bashkjetese 2
i/e ve 101
Tjeter 1
Punesuar 134
Vetepunesuar 45
Papune 705
Student
Pensionist 7
Tjeter 1