Të dhënat e përgjithshme
(Pjesa A)

Gjinia dhe vendbanimi i viktimave të dhunës seksuale

Gjinia e viktimave të dhunës seksuale
Femër 325
Mashkull 20
Vendbanimi i viktimave të dhunës seksuale
Fshat 207
Qytet 138

Përkatësia etnike dhe fetare e viktimës

Përkatësia etnike e viktimës
Shqiptar/e 326
Boshnjak/e 5
Rom/e 11
Ashkali/e 2
Egjiptas/e 1
Përkatësia fetare e viktimës
Islam/e 342
Katolik/e 3
Shtetësia e viktimave të dhunës seksuale
E Kosovës 345
Statusi civil i viktimës
I/e pamartuar 17
I/e martuar 257
I/e shkurorëzuar 25
I/e fejuar
Në bashkëjetesë 1
I/e ve 45
Tjetër
Statusi i punësimit të viktimës
I/e punësuar 44
I/e vetëpunësuar 9
I/e papunë 284
Student/e
Pensionist/e 4
Tjetër 1