Qasja në drejtësi
(Pjesa G)

Është në pritje për të filluar hetimet 3
Kanë filluar hetimet
Është ngritur aktakuza 2
Është mbyllur rasti pa rezultat
Kryerësi është liruar nga akuza
Është dënuar kryerësi
Nuk është në dijeni se çka ka ndodhur me rastin 8
Tjetër
Mungesa e informimit 40
Frikë nga ndëshkimi apo kërcënimi 35
Frikë nga paragjykimi 232
Vështirësi ekonomike 32
Mungesë e ndihmës ligjore 21
Tjetër 53
Nëse e keni paraqitur rastin, a keni marrë pjesë në procedurë:
Po, në të gjitha procedurat
Vetëm në disa raste 3
Jo, në asnjë procedurë 9
Tjetër 1
Avokatë me autorizim (me pagesë personale)
Avokatë sipas detyrës zyrtare 1
Agjencia për ndihmë juridike falas
Mbrojtësit e viktimave
Organizatat joqeveritare 6
Nuk është ofruar mbështetje ligjore 2
Tjetër