Qasja në drejtësi
(Pjesa G)

Është në pritje për të filluar hetimet 4
Kanë filluar hetimet 3
Është ngritur aktakuza 3
Është mbyllur rasti pa rezultat
Kryerësi është liruar nga akuza
Është dënuar kryerësi 1
Nuk është në dijeni se çka ka ndodhur me rastin 16
Tjetër 1
Mungesa e informimit 98
Frikë nga ndëshkimi apo kërcënimi 78
Frikë nga paragjykimi 570
Vështirësi ekonomike 52
Mungesë e ndihmës ligjore 46
Tjetër 106
Nëse e keni paraqitur rastin, a keni marrë pjesë në procedurë:
Po, në të gjitha procedurat 3
Vetëm në disa raste 10
Jo, në asnjë procedurë 39
Tjetër 3
Avokatë me autorizim (me pagesë personale)
Avokatë sipas detyrës zyrtare 3
Agjencia për ndihmë juridike falas
Mbrojtësit e viktimave 2
Organizatat joqeveritare 14
Nuk është ofruar mbështetje ligjore 2
Tjetër 1